Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIJOUS, 01/06/2023 | 22:02 h

Organització municipal > ORGANTIZACIÓ - TINENTES I TINENTS D'ALCALDE

TINENTES I TINENTS D’ALCALDE

 

COMPETÈNCIES

Correspon als Tinents/Tinentes d'Alcalde substituir l'Alcalde en cas de vacant, d’absència, de malaltia o d’impediment que faci impossible l’exercici de les seves atribucions, assumint la totalitat de les seves funcions i prerrogatives, i essent alhora, responsable dels seus actes de govern dictats durant la substitució.

Les funcions de l'Alcalde no podran ésser assumides pel Tinent/Tinenta d'Alcalde sense que es dicti el corresponent Decret de delegació, en el qual l’alcalde podrà designar a qualsevol dels tinents d’alcalde per a substituir-lo sense seguir l’ordre establert si ho considera oportú.
No obstant, quan l'Alcalde, per causa imprevista, li hagués resultat impossible atorgar la delegació, el/la Tinent/Tinenta d'Alcalde a qui correspongui segons l’ordre establert en aquest decret el substituirà en la totalitat de les seves funcions, donant-ne compte a la Corporació.

 

TINENTS I TINENTES:

Els Regidors i Regidores de la Corporació que son Tinents i Tinentes d’aquest Ajuntament en el mandat 2019-2023 son els següents:

 

REGIDOR/A TINENT/ES D’ALCALDE
Sr. Francisco Sánchez Escribano 1r
Sra. Maria Guadalupe Marcos Giménez 2a
Sra. Maria Teresa Novell Joya 3a
Sr. Albert Roca Presas 4t
Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach


 

ORDRE DE SUBSTITUCIÓ:

El  seu ordre als efectes de la prelació en la substitució de l’alcaldia és el següent:

1)      Sr. Francisco Sánchez Escribano

2)      Sra. Maria Guadalupe Marcos Giménez

3)      Sra. Maria Teresa Novell Joya

4)      Sr. Albert Roca Presas

5)      Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach

 

 

 

  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T

AJUNTAMENT > Organització municipal > Tinentes i tinents d'Alcalde